Onze school

Onze school

Wie zijn wij en hoe handelen wij?

Ons schoolteam

Ons schoolteam bestaat uit veertien enthousiaste en bekwame leerkrachten. De dagelijkse leiding is in handen van directeur Renée Lelieveld. Met de Intern Begeleidster (IB-er) Ina Smit vormen zij het managementteam.

       

Renée Lelieveld            Ina Smit
Directeur                       Intern begeleider

              

Annemieke Beusink     Cilia van Langen     Remke van der Veen
groep 1/2 A                   groep 1/2 A             groep 1/2 B

         

Marloes Veldhuis       Elline Duitscher        Dorien Zwanenburg
groep 1/2 B                groep 3                     groep 4 (en 3)

          

Lara van der Lee        Sanne Meester        Nini Pham
groep 4                       groep 5                     groep 6

          

Theo Waninge           Annely Theunissen     Hanny Steenstra
groep 7                      groep 8                        groep 8

Ons team wordt regelmatig bijgestaan door stagiaires van de PABO. In groep 1/2 en 3 hebben we geregeld onderwijsassistenten (studenten van MBO-opleidingen)

Godsdienst Vormingsonderwijs/Humanistisch VormingsonderwijsLogo-GVOHVO-25%

Kinderen in groepen 4, 5, 6 en 7 kunnen Godsdienst Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormings-onderwijs (HVO) volgen. Hieronder lees je meer over GVO en HVO.

GVO

Aan GVO ligt het geloof ten grondslag, maar nog veel vaker staat het kind centraal en hun gevoelens over hun leefwereld: hoe ga je met elkaar om? Hoe zie je de ander? Godsdienstonderwijs is eigenlijk niets anders dan bezig zijn met de vraag “wat is dat voor gedoe om mij heen?” en de wereld aan kinderen voorstellen, zoals je vreemden aan elkaar voorstelt.

HVO

Tijdens de lessen HVO kunnen de kinderen zich bezinnen op gevoelens en gedachten over goed en kwaad, waar en onwaar, mooi en lelijk. Wij stimuleren kinderen om een eigen keuze te maken. Door bewust te worden van de waarden die een kind kiest, kan hij of zij beter omgaan met mensen met verschillende opvattingen.
obs Flevosprong schoolgids 2015-2016

HVO-GVO

Culturele uitstapjes

Alle groepen gaan minstens twee keer per jaar naar een culturele voorstelling. Deze voorstellingen zijn soms op school, maar we gaan met de kinderen ook naar een locatie buiten de school.cultuur20%

Onze school

De Flevosprong is een openbare basisschool. Dat betekent dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht levensovertuiging, geloof, cultuur of geaardheid. Ons schoolteam vindt het belangrijk dat de school voor kinderen een veilige, vertrouwde en gezellige plek is, waar leerlingen en leerkrachten samenwerken, en waar we de kinderen ondersteunen in het krijgen van verantwoordelijkheden en waar kinderen zelfstandig worden.

Omdat niet elk kind gelijk is, passen we waar nodig de leerstof aan aan het kind. Dat kan op verschillende manieren. Zo zijn er kinderen die meer of juist minder tijd nodig hebben om de leerstof te verwerken. Daar houden wij rekening mee. Belangrijk is dat de kinderen positief benaderd worden in een goede sfeer, waarbij de kinderen zich prettig voelen.

Een dag op de Flevosprong

Wij beginnen onze dag op de Flevosprong om half negen. Onze deuren zijn vanaf tien voor half negen open en dan kunnen de kinderen en hun ouders vast naar binnen. Dit is een mooie gelegenheid voor uw kind om even te laten zien waar hij of zij mee bezig is, welk boek hij of zij leest of met welk werkje ze bezig zijn. Voor u het moment om eventueel de leerkracht kort te spreken.

Dagindeling

Elke groep heeft zijn eigen dagindeling. In de informatie per groep leest u meer over de dagindeling per groep. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat niet alle kinderen op hetzelfde moment buiten spelen, maar dat hier een verdeling in. De lessen beginnen om 8.30 uur en we blijven tot 14.00 uur op school. Om 12.00 uur eten we in de groep met de eigen leerkracht onze lunch. Van 12.15 tot 12.30 uur spelen we buiten. De middag, vanaf 12.30 uur tot 14.00 uur besteden we vaak aan de vakken wereldoriëntatie, handvaardigheid, tekenen, muziek, kanjertraining e.d.

Onze regels en afspraken

Natuurlijk hebben we enkele belangrijke regels en afspraken, waar we ons allemaal aan houden.
Welke dat zijn ? Klik dan: Onze schoolregels

Eten en drinken

In alle groepen kunnen de kinderen ’s ochtends wat eten en drinken. Het is verstandig om drinkbekers, bakjes en dergelijke te voorzien van de naam van je kind. Deze bekers en bakjes nemen de kinderen aan het einde van de dag weer mee naar huis. Wij vinden het belangrijk gezond te ‘snacken’. Dus geen snoep of blikje frisdrank mee, maar fruit of groente (zoals paprika, tomaatjes of komkommer) en ‘gezonde’ dranken.
Voedingsbeleid Obs Flevosprong

Jarig

Natuurlijk vieren we de verjaardagen en mogen de kinderen trakteren. Ook hierbij geldt dat we liever gezonde traktaties zien. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. Daarnaast mag hij of zij, samen met twee medeleerlingen de groepen langs om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Eventueel mag het kind ook een traktatie voor de leerkrachten meenemen.

Eén keer per jaar vieren alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag met de kinderen. Tijdens deze ‘verjaardagendag’ is het feest en mogen de kinderen verkleed komen. Er wordt voor één keer geen les gegeven, maar spelen we spelletjes en is het feest!

Weekvieringen

Meerdere keren per jaar genieten wij met de hele school van de weekvieringen. Elke groep verzorgt ongeveer twee keer per jaar zo’n weekviering. De kinderen laten dan gezamenlijk zien met welk thema zij de afgelopen tijd bezig zijn geweest. Dat kan door een toneelstukje op te voeren, een liedje te zingen, een gedicht voor te dragen of een dansje te doen. Uiteraard ben je als ouder, verzorger of grootouder van harte welkom om de weekviering van jouw (klein)kind bij te wonen. Deze houden we op vrijdag om half twaalf.

Op weg in de 21e eeuw

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen goed voorbereid zijn op de maatschappij van morgen. Daarom is ons onderwijs er op gericht om de leerlingen daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Je kunt dan denken aan ICT vaardigheden maar ook problemen kunnen oplossen, kritisch kunnen denken en creatieve en sociale competenties. Wij hanteren hierbij de 21st century skills.

Bibliotheekbieb 20%

Binnen onze school hebben we onze eigen bibliotheek. Samen met FlevoMeer Bibliotheken bieden we onze leerlingen vanaf groep 1 lees- en prentenboeken op hun eigen niveau aan. De bibliotheek werkt met het systeem Schoolwise en is elke ochtend een uur open. Tijdens dat uur kunnen kinderen boeken terugbrengen en nieuwe boeken lenen. Met het programma Schoolwise kunnen onze leerlingen zelf inloggen in het systeem en bijvoorbeeld een boek reserveren.

Handvaardigheidscircuit

Op woensdagmiddag is het handvaardigheidscircuit. Alle leerlingen vanaf groep 5 doen hier aan mee.

Hoe spelen wij in op jouw kind?

Leerlingvolgsysteem

Onze school kent een leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen wij uw kind volgen op alle ontwikkelingsgebieden. Dit doen wij door de kinderen te observeren over bijvoorbeeld het gedrag, de manier van werken of de motivatie. Daarnaast houdt de leerkracht de resultaten bij van vakken als rekenen, taal en lezen. In groep 1/2 worden de CITO toetsen ‘ordenen’ en ‘taal voor kleuters’ afgenomen. In de groepen 3 tot en 8 gebruiken wij alle onderdelen van de CITO toets. Deze toetsen geven niet alleen inzicht in de resultaten, maar wij kunnen ook zien of een kind vooruitgang boekt.

Op drie vaste momenten in het schooljaar maakt de leerkracht een afspraak met u om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Maar natuurlijk kunt u buiten die momenten ook zelf een gesprek aanvragen. Op maandag, dinsdag en donderdag heeft elke leerkracht van 14.30 tot 15.00 uur spreekuur. U kunt dan, zonder afspraak, langskomen.

Rapporten

In februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport en wordt er met u een rapportgesprek gepland. Het rapport van uw kind kunt u voorafgaand aan het gesprek al inzien via het Ouderportaal. Wij trekken gemiddeld 10 minuten uit voor een gesprek. Natuurlijk kunt u (of de leerkracht) een uitgebreider gesprek aanvragen.

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 mogen de kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elke groep (5, 6, 7 en 8) worden twee leerlingen gekozen voor de leerlingenraad. Samen met een van de leerkrachten vergaderen zij eenmaal per zes weken.  Voorafgaand aan de vergadering bespreken de kinderen met hun eigen groep wat er goed gaat op school en welke verbeterpunten of wensen er zijn. Ook betrekt de schoolleiding de leerlingenraad in keuzes die gemaakt moeten worden.

Talentenklas

Op de Flevosprong hebben wij aandacht voor (hoog)begaafde kinderen. Al vanaf groep 3 bieden wij met Levelwerk speciale leerstof aan en vanaf groep 7 kunnen de kinderen van alle SPIL-scholen deelnemen aan de Talentenklas. Wij werken hierbij samen met het Almere College.

Het doel van de talentenklas is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, dat rekening houdt met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun creativiteit en brede interesse. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in de talentenklas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren (leerstrategieën) en samenwerken.

Projecten

De lessen worden in blokken van een aantal weken gegeven. Elke ‘lesblok’ wordt gegeven door een docent met affiniteit voor de doelgroep en het  onderwerp. In het verleden kwamen onderwerpen als piramides (wiskunde),  het menselijk lichaam, Cobra (kunstgeschiedenis), Chinees, Spaans,     monumenten (geschiedenis), Grieks, ruimtevaart en licht en kleur (natuurkunde) aan bod. De lessen vinden plaats op woensdagochtend en zijn op school. De leerlingen van groep 8 krijgen hun lessen op de dinsdagochtend op het Almere College.  Aan het begin van het cursusjaar is er een informatieve bijeenkomst voor ouders. De talentenklas wordt in de onderbouw van het Almere College voortgezet.

Deelname

Wanneer de leerkracht en interne begeleider denken dat uw kind in aanmerking komt voor de talentklas, gaan zij hierover met u in gesprek . Na uw toestemming wordt uw kind verder getoetst op rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast worden digitale vragenlijsten vanuit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) door u, uw kind en de leerkracht ingevuld. Dit dossier wordt opgestuurd naar de selectiecommissie van de talentenklas en zij maken op basis van deze dossiers een selectie van kinderen voor de talentenklas groep 6 en7. De interne begeleider informeert u hierover.

Geen aparte school

Omdat onze leerlingen deel uitmaken van een samenleving met een grote diversiteit, waarin zij bijna altijd (moeten) samenwerken met anderen, kiezen wij er bewust voor om (hoog)begaafde leerlingen niet naar een aparte school te sturen . Wij willen de ontwikkeling  stimuleren door deze kinderen juist in hun eigen omgeving te begeleiden.

Leerkrachten

De lessen aan de leerlingen van groep 6 en 7 worden gegeven door
leerkrachten van Spilbasisscholen. De algemene coördinator is:
Marjolein Kleijer,      groepsleerkracht van de Brandaris

Onze school aan het woord

“De kinderen zijn geweldig! We hebben veel plezier allemaal.”

SaskiaGroep 1/2 B

“Mijn leerlingen en ik zijn een geweldig team!”

TheoGroep 6/7

“Ik vind het heel leuk om de kinderen de basis te leren voor verschillende zaken zoals rekenen en talen.”

ElineGroep 5

“Een prachtige school waar iedereen met plezier naar toe gaat”

WimDirecteur

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag08.30 – 14.00
dinsdag08.30 – 14.00
woensdag08.30 – 14.00
donderdag08.30 – 14.00
vrijdag08.30 – 14.00

De lunch/speelpauze voor alle kinderen is van 12.00 uur tot 12.30 uur op school, onder toezicht van de leerkracht. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Kleuter-, midden- en bovenbouw zullen elkaar afwisselen met buiten spelen.

Jaarrooster / vakanties

Dit is een link naar de agenda.

Gymrooster

TijdLocatieGroep
Maandag9.15 – 9.45Stal3
Woensdag8.30 – 9.15Stal3
9.15 – 10.00Stal4
10.15 – 11.00Stal5
11.00 – 11.45Stal6
12.30 – 13.45Stal7
13.45 – 14.00Stal8
Vrijdag8.30 – 9.05Stal4
9.05 – 9.40Stal5
9.40 – 10.15Stal6
10.15 – 10.35Stal7
10.35  – 11.10Stal8

Onze kleuters krijgen dagelijks bewegingsondersteuning. Bij mooi weer is dat buiten, bij slecht weer in het speellokaal in de school. Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen twee keer in de week gymles in de Stal. De gymles wordt één keer door een vakleerkracht gegeven en één keer door de eigen leerkracht.

Flevosprong in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding